Školenia

Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve

 

Termín školenia: 09.11.2021


Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení musia pracovníci, ktorí prichádzajú do akéhokoľvek styku s požívatinami, resp. vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť spĺňať dve požiadavky:
zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre túto prácu
Odborná spôsobilosť sa preukazuje, buď dosiahnutým odborným vzdelaním v odbore, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažnej činnosti. 


Bližšie informácie: Alena Bačinská
telefón: 041/72 320 65, 0918 616 920
e mail: bacinska@domodborov.sk


Cena za školenie: 31,- EUR s DPH

KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINNÝ MAŤ SO SEBOU RÚŠKO! 

Súbory na stiahnutie